Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 24 lipca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), utworzony zostanie Korpus Urzędników Wyborczych.

Na podstawie art. 191a i art. 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) urzędników wyborczych powołuje Szef Krajowego Biura Wyborczego na 6 letnią kadencję. Informacje o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach z terenu właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie przedstawia poniższa tabela:

L.p.
Nazwa jednostki Liczba urzędników wyborczych
I Powiat ełcki  
1 Ełk m.
2
2 Ełk gm. 1
3 Kalinowo 1
4 Prostki 1
5 Stare Juchy 1
II Powiat giżycki
1 Giżycko m. 1
2 Giżycko gm. 1
3 Kruklanki 1
4 Miłki 1
5 Ryn 1
6 Wydminy 1
III Powiat gołdapski

1 Banie Mazurskie
1
2 Dubeninki
1
3 Gołdap
1
IV Powiat kętrzyński

1 Kętrzyn m.
1
2 Kętrzyn gm.
1
3 Barciany
1
4 Korsze
1
5 Reszel
1
6 Srokowo
1
V Powiat mrągowski

1 Mrągowo m.
1
2 Mrągowo gm.
1
3 Mikołajki
1
4 Piecki
1
5 Sorkwity
1
VI Powiat nidzicki

1 Janowiec Kościelny
1
2 Janowo
1
3 Kozłowo
1
4 Nidzica
1
VII
Powiat olecki

1 Kowale Oleckie
1
2 Olecko
1
3 Świętajno
1
4 Wieliczki
1
VIII Powiat olsztyński

1 Barczewo
1
2 Biskupiec
1
3 Dobre Miasto
1
4 Dywity
1
5 Gietrzwałd
1
6 Jeziorany
1
7 Jonkowo
1
8 Kolno
1
9 Olsztynek
1
10 Purda
1
11 Stawiguda
1
12 Świątki
1
IX Powiat piski

1 Biała Piska
1
2 Orzysz
1
3 Pisz
1
4 Ruciane-Nida
1
X Powiat szczycieński

1 Szczytno m.
1
2 Dźwierzuty
1
3 Jedwabno
1
4 Pasym
1
5 Rozogi
1
6 Szczytno gm.
1
7 Świętajno
1
8 Wielbark
1
XI
Powiat węgorzewski
1
Budry 1
2
Pozezdrze 1
3
Węgorzewo 1
XII m.n.p.p. OLSZTYN 2

Kandydaci na urzędników wyborczych powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych lub posiadać co najmniej 5-letni staż pracy ww. urzędach;
 • nie być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzami wyborczymi, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania lub członkami komisji wyborczej;
 • nie wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia;
 • nie być osobami ujętymi w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast
  na prawach powiatu;
 • nie należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją
 • nie być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Składanie aplikacji

Aplikacje należy dostarczyć na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie
 Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn
pok. nr 253 (II piętro) Budynek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W przypadku przesyłek pocztowych należy zaadresować kopertę z dopiskiem np. „rekrutacja – urzędnik wyborczy”.

Zgłoszenia można również przesyłać na adres email Pokaż adres e-mail.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) W przypadku kandydatów zatrudnionych w urzędach:

 • wypełnione, podpisane i opatrzone datą zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, według załączonego wzoru: Kwestionariusz;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego (oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury).

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

2) W przypadku kandydatów mających co najmniej 5 letni staż pracy w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

 • wypełnione, podpisane i opatrzone datą zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, według załączonego wzoru: Kwestionariusz;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, wyższego (oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury).
 • oryginał świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie ww. urzędach należy przedłożyć (do wglądu dyrektorowi delegatury, który potwierdzi tan fakt na zgłoszeniu).

 

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, nazwę urzędu lub jednostki oraz okres zatrudnienia, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Nie będą rozpatrywane aplikacje, które:

- nie spełniają wymogów formalnych:

Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać, pod numerem telefonu: 89 523 23 48

Regulacje dotyczące urzędników wyborczych znajdują się w Dziale II, Rozdział 9,,Urzędnicy wyborczy” Kodeksu wyborczego.

Informacje na temat urzędników wyborczych

Powiat giżycki 

Giżycko m.

Giżycko gm.

Kruklanki

Miłki

Ryn

Wydminy

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  27-04-2018 9:12

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  27-04-2018 9:30

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  29-05-2018 8:33

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  29-05-2018 8:48

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  21-06-2018 10:44

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 12:22

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 12:22

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 12:29

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 12:32

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 13:30

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 13:40

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 13:44

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 13:53

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 13:57

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 14:05

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 14:10

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 14:11

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2018 11:13

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij