Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), utworzony zostanie Korpus Urzędników Wyborczych.

Na podstawie art. 191a i art. 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) urzędników wyborczych powołuje Szef Krajowego Biura Wyborczego na 6 letnią kadencję. Informacje o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach z terenu właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Nazwa jednostki

Liczba urzędników wyborczych

I

Powiat ełcki

 

1

Ełk m.

3

2

Ełk gm.

2

3

Kalinowo

2

4

Prostki

2

5

Stare Juchy

2

II

Powiat giżycki

 

1

Giżycko m.

2

2

Giżycko gm.

2

3

Kruklanki

2

4

Miłki

2

5

Ryn

2

6

Wydminy

2

III

Powiat gołdapski

 

1

Banie Mazurskie

2

2

Dubeninki

2

3

Gołdap

2

IV

Powiat kętrzyński

 

1

Kętrzyn m.

2

2

Kętrzyn gm.

2

3

Barciany

2

4

Korsze

2

5

Reszel

2

6

Srokowo

2

V

Powiat mrągowski

 

1

Mrągowo m.

2

2

Mrągowo gm.

2

3

Mikołajki

2

4

Piecki

2

5

Sorkwity

2

VI

Powiat nidzicki

 

1

Janowiec Kościelny

2

2

Janowo

2

3

Kozłowo

2

4

Nidzica

2

VII

Powiat olecki

 

1

Kowale Oleckie

2

2

Olecko

2

3

Świętajno

2

4

Wieliczki

2

VIII

Powiat olsztyński

 

1

Barczewo

2

2

Biskupiec

2

3

Dobre Miasto

2

4

Dywity

2

5

Gietrzwałd

2

6

Jeziorany

2

7

Jonkowo

2

8

Kolno

2

9

Olsztynek

2

10

Purda

2

11

Stawiguda

2

12

Świątki

2

IX

Powiat piski

 

1

Biała Piska

2

2

Orzysz

2

3

Pisz

2

4

Ruciane-Nida

2

X

Powiat szczycieński

 

1

Szczytno m.

2

2

Dźwierzuty

2

3

Jedwabno

2

4

Pasym

2

5

Rozogi

2

6

Szczytno gm.

2

7

Świętajno

2

8

Wielbark

2

XI

Powiat węgorzewski

 

1

Budry

2

2

Pozezdrze

2

3

Węgorzewo

2

XII

m.n.p.p. OLSZTYN

5

Kandydaci na urzędników wyborczych powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
 • nie być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzami wyborczymi, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania lub członkami komisji wyborczej;
 • nie wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia;
 • nie być osobami ujętymi w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast
  na prawach powiatu;
 • nie należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją
 • nie być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Składanie aplikacji

Aplikacje należy dostarczyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r.:

na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie
 Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn
pok. nr 253 (II piętro) Budynek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Z dopiskiem na kopercie np. „rekrutacja – urzędnik wyborczy”.

Zgłoszenia można również przesyłać na adres email ols-dyr@kbw.gov.pl jednak o ważności zgłoszenia decyduje data wpływu aplikacji do urzędu w wersji papierowej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełnione, podpisane i opatrzone datą zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, według załączonego wzoru: Kwestionariusz;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

W celu ułatwienia kontaku z kandydatami prosimy o podanie numeru telefonu.

Nie będą rozpatrywane aplikacje, które:

- nie spełniają wymogów formalnych:

- przesłane po terminie.

Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać, pod numerem telefonu: 89 523 23 48

Regulacje dotyczące urzędników wyborczych znajdują się w Dziale II, Rozdział 9,,Urzędnicy wyborczy” Kodeksu wyborczego.

Informacje na temat urzędników wyborczych

,,W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych."

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Spotkanie ze Studenckim Kołem Naukowym Ustrojów Politycznych „Casus”
 • Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - obszar właściwości terytorialnej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie
 • Uczniowie! Zapraszamy do konkursu o prawie wyborczym!
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:21-02-2018 13:42
  Wprowadził:Jarosław Szymański
 • Data modyfikacji:13-03-2018 10:53
  Wprowadził:Jarosław Szymański