Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Rozporządzenie

Ministra Finansów

w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

z dnia 23 sierpnia 2002 r.

(Dz.U. Nr 134, poz. 1127)

Na podstawie art. 84 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1 Rozporządzenie określa wzory sprawozdań finansowych dla komitetu wyborczego utworzonego jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców i pozostałych komitetów wyborczych oraz szczegółowy zakres zawartych w nich informacji, a także wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy dołączyć do tych sprawozdań.

§ 2 Ustala się:

  1)  wzór sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego, sporządzonego przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach do rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

   2)  wzór sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego, sporządzanego przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

   3)  wykaz dokumentów, dołączanych do sprawozdania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-03-2016 10:19
    Wprowadził:Hubert Puchała